Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM

Statut Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki

 

  I. Postanowienia ogólne.

 1. Polskie Towarzystwo Chirurgii Podstawy Czaszki zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem interdyscyplinarnym powołanym dla wspierania i promocji zagadnień, dotyczących fizjologii i patologii w obrębie podstawy czaszki.
  Członkostwo przedstawicieli różnych specjalności medycznych zajmujących się podstawą czaszki zapewni wymianę doświadczeń tak w zakresie rozpoznawania i leczenia, jak i badań naukowych i nauczania.
 2. Towarzystwo działa na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest m. Poznań.
 3. Towarzystwo może powoływać oddziały w innych miastach na podstawie uchwały swoich władz.
 4. Towarzystwo posługuje się pieczęcią okrągłą i podłużną z nazwą Towarzystwa i jego adresem.
 5. Towarzystwo może należeć do międzynarodowych organizacji skupiających lekarzy interesujących się problemami chirurgii podstawy czaszki.
  II. Cele i formy działania

 1. Swoje cele Towarzystwo realizuje poprzez:
  6.1. podejmowanie wszelkich działań zmierzających do rozwoju chirurgii podstawy czaszki tak pod względem naukowym, jak i leczniczym oraz rehabilitacyjnym,
  6.2. prowadzenie i wspieranie badań naukowych podstawowych i aplikacyjnych,
  6.3. organizowanie interdyscyplinarnych konferencji, sympozjów i innych form wymiany doświadczeń,
  6.4. promocję zagadnień chirurgii podstawy czaszki także wobec innych specjalności medycznych,
  6.5. propagowanie różnych form szkolenia i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych,
  6.6. wzbogacenie form nauczania studentów i lekarzy specjalizujących się.
 1. Towarzystwo w ramach swojej działalności prowadzi współpracę ze wszystkimi osobami i organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie tych samych zagadnień.
  III. Członkowie, ich praca i obowiązki.

 1. Członkami Towarzystwa są:
  8.1. członkowie założyciele, podpisujący niniejszy statut, którzy wraz z zarejestrowaniem Towarzystwa stają się jego członkami zwyczajnymi,
  8.2. członkowie zwyczajni, którymi są osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych przyjęte w poczet członków uchwalą zarządu Towarzystwa lub zarządu Oddziału,
  8.3. członkowie wspierający, którymi są osoby prawne i fizyczne wspierające Towarzystwo finansowo, osoby prawne reprezentowane są przez pełnomocnych przedstawicieli.
 1. Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają prawo do:
  9.1. wybierania i bycia wybieranym do władz Towarzystwa,
  9.2. uczestniczenia w życiu Towarzystwa korzystania z jego możliwości naukowych i organizacyjnych,
  9.3. używania znaczka Towarzystwa
 1. Członkowie wspierający korzystają z uprawnień określonych w punkcie 9. 2 i 9. 3.
 1. Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają następujące obowiązki:
  11.1. uczestniczenie w walnych zgromadzeniach, aktywny udział w realizacji zadań Towarzystwa.
  11.2. uczestniczenie w życiu Towarzystwa i podejmowanych przez nie akcjach,
  11.3. stosowanie się do postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa,
  11.4. regularne opłacanie składek członkowskich.
 1. Przynależność członka do Towarzystwa ustaje w razie:
  12.1. dobrowolnego wystąpienia.
  12.2. śmierci,
  12.3. skreślenia z listy członków,
  12.4. usunięcia z Towarzystwa.
  – skreślenie z listy członków może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu Głównego, gdy członek nie bierze udziału w żadnej z form pracy Towarzystwa lub nie opłaca składek,
  – usunięcie z towarzystwa następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia na skutek postępowania przez członka w sposób sprzeczny ze statutem lub przepisami prawa i ogólnie stosowanymi zasadami etycznymi i moralnymi.
  IV. Władze Towarzystwa.

 1. Władzami Towarzystwa są:
  13.1. Walne Zgromadzenie
  13.2. Zarząd Główny Towarzystwa
  13.3. Główna Komisja Rewizyjna
  13.4. Sąd Koleżeński
  13.5. Zebranie Oddziału
  13.6. Zarząd Oddziału.
  13.7. Komisja Rewizyjna Oddziału.
 1. Walne Zgromadzenie składa się ze wszystkich członków Towarzystwa. Zwoływane jest przez. Zarząd co roku jako Walne Zgromadzenie Zwyczajne, a ponadto Zarząd, Komisja Rewizyjna lub 1/3 członków mogą zwołać Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne. Zwołując Walne Zgromadzenie podaje się w wysłanych do wszystkich członków listach porządek obrad. Zawiadomienie członków następuje pisemnie co najmniej na dwa tygodnie przed zebraniem. Walne Zgromadzenie nie może podejmować uchwał poza porządkiem obrad. W przypadku, jeśli w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia nie ma 50 % członków Towarzystwa obecnych, Zarząd Towarzystwa ma prawo zwołać 15 minut później zebranie w drugim terminie, które ma prawo ważnie obradować niezależnie od liczby osób obecnych.
 1. Do kompetencji wyłącznych Walnego Zgromadzenia, poza wskazanymi w innych miejscach niniejszego statutu należy:
  15.1. podejmowanie uchwal,
  15.2. uchwalanie planu i budżetu Towarzystwa i zatwierdzenie jego bilansu,
  15.3. uchwalanie kierunków rozwoju Towarzystwa,
  15.4. wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  15.5. udzielanie absolutorium władzom Towarzystwa,
  15.6. podejmowanie uchwał w innych sprawach, o ile Walne Zgromadzenie uzna za stosowne objęcie ich 15.7. ustala wysokość składki członkowskiej,
  15.8. w miarę potrzeby Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może wybierać w czasie kadencji nowy Zarząd, Komisję Rewizyjną lub dokonać zmian w ich składzie.
 1. Zarząd Główny Towarzystwa dla zapewnienia charakteru interdyscyplinarnego Towarzystwa w składzie Zarządu Głównego powinni być przedstawiciele różnych specjalności medycznych.
  Zarząd Główny w liczbie 4-11 członków konstytuując się wybiera ze swego grona prezesa, który kieruje pracami Zarządu Głównego przez. okres trzech lat. Nowo wybrany prezes proponuje kandydatów na stanowiska vice-prezesa, sekretarza i skarbnika spośród członków Zarządu Głównego. Dla zapewnienia charakteru interdyscyplinarnego Towarzystwa kolejny prezes Zarządu Głównego powinien reprezentować inną specjalność niż jego poprzednik.
  Zadania Zarządu – kierowanie działalnością Towarzystwa; reprezentowanie na zewnątrz do składania oświadczeń w imieniu Towarzystwa oraz. zaciągania zobowiązań w jego imieniu (konieczne jest działanie dwóch osób – prezes + członek); realizowanie uchwal Walnego Zgromadzenia, opracowywanie planu działania i planu finansowego oraz sprawozdań z ich wykonania; przyjmowanie członków Towarzystwa; organizowanie zjazdów, kongresów, szkoleń itp.; gromadzenie środków finansowych na działalność Towarzystwa oraz zarządzanie majątkiem Towarzystwa.
 1. Komisja Rewizyjna, składająca się z trzech osób jest powołana do kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, w tym finansów i majątku Towarzystwa na okres trzech lat (tzn. od dnia odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia). Składa ona sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu i wnioskuje o udzielenie absolutorium.
  W przypadku zmniejszenia liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, na najbliższym Walnym Zgromadzeniu następuje uzupełnienie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 1. Sąd Koleżeński, w składzie trzech osób, powoływany jest do rozpatrywania spraw spornych, wynikających z działalności poszczególnych członków Towarzystwa. Czas trwania kadencji Sądu Koleżeńskiego wynosi 3 lata.
 1. Oddziały mogą być tworzone na podstawie uchwał Zarządu Towarzystwa, jeżeli z takim wnioskiem wystąpi 10 członków, zamieszkujących w tej samej miejscowości lub w jednym województwie.
 1. Zarząd Oddziału kieruje działalnością Oddziału i jest wybierany przez. Zebranie Oddziału. Składa się z trzech osób.
 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech osób i jest powoływana przez Zebranie Oddziału sprawuje ona kontrolę nad działalnością Oddziału przy odpowiednim zastosowaniu przepisów o Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.
 1. Zebranie Oddziału decyduje o najważniejszych sprawach Oddziału.
 1. Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania i w razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego (prezesa). Głosowanie jest jawne, może być tajne na żądanie co najmniej 1/5 ogólnej liczby uczestników zebrania.
 1. W razie zmniejszenia się składu władz Towarzystwa, wymienionych w punktach 13.1 do 13.7 w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
  V. Majątek Towarzystwa

 1. Majątek Towarzystwa pochodzi z:
  25.1. składek członkowskich,
 2. 25.2. dotacji od osób i instytucji,
  25.3. ofiarności publicznej,
  25.4. spadków i zapisów z tym, że Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku jedynie wtedy, gdy jest oczywiste, że aktywa spadku przeważają nad pasywami oraz składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 1. Towarzystwo może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy.
 1. Towarzystwo może podpisać umowę o przeznaczeniu określonej dotacji lub dofinansowania na określony cel związany z zakresem działalności Towarzystwa.
  VI. Postanowienia końcowe i przejściowe

 1. O rozwiązaniu Towarzystwa i zmianie jego statutu decyduje Walne Zgromadzenie większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną w składzie 3-5 osób. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie zadecyduje inaczej, majątek Towarzystwa po likwidacji przeznaczony będzie na potrzeby Akademii Medycznej w Poznaniu.